OGŁOSZENIE – sprzedaż autobusu


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. – Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, poz. 1615, poz. 1933, poz. 1890) Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, działający w imieniu Burmistrza Ziębic, ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:
Gmina Ziębice
ul. Przemysłowej 10, 57-220 Ziębice
NIP: 887-16-35-214

2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki AUTOSAN stanowiący mienie Gminy Ziębice.

3. Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model: AUTOSAN H9-21
Rodzaj pojazdu:  AUTOBUS
Kolor: pomarańczowy
Rok produkcji: 1989
Przebieg: 450 198 km
Dop. masa całk. / masa własna: 12500 kg / 8400 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2 / tylna oś / manualna
Pojemność / Moc silnika: 6540 ccm / 96 kW (130 KM)
Liczba cylindrów: 6
Pojazd posiada aktualne ubezpieczenie do 31.12.2023 r.
Pojazd nie jest dopuszczony do ruchu.

4. Cena wywoławcza pojazdu:
7 000,00 zł + 23% VAT (słownie netto: siedem tysięcy złotych).

5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd:
Autobus można obejrzeć na placu przy ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w osobie Pana Roberta Działak, Referenta ds. transportu i zakupów, tel.: 74 8 191 371 wewn.14

6. Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) na konto sprzedawcy:
nr konta: 43 9533 1072 2007 0710 4923 0005 (Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2023 r. (czwartek),
z zaznaczeniem w tytule „Wadium przetargowe na zakup autobusu

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
1) oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub nie zapłaci ceny zakupu.

7. Termin miejsce i tryb złożenia oferty.
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2023 r. (poniedziałek) do godziny 11.00 w siedzibie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 w Ziębicach – pok. nr 10 (sekretariat) w zamkniętych kopertach zaadresowanych do sprzedającego oraz oznaczonych: „Oferta przetargowa na zakup autobusu AUTOSAN”

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę nabycia równą co najmniej cenie wywoławczej,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniechania dokonania oględzin,
4) inne dane określone w niniejszym ogłoszeniu,
5) dowód wniesienia wadium.

Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
1) Zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) Oferent złoży więcej niż jedną ofertę,
3) Oferent nie zaproponuje ceny zakupu równej co najmniej cenie wywoławczej.
4) Nie będzie zawierać wymaganych danych lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budzić inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania ich za nową ofertę.

8. Miejsce i termin przetargu:
Przetarg (publiczne otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 19.12.2023 r. (wtorek), o godz. 11.00 w siedzibie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 w Ziębicach pok. Nr 13 (I piętro).

Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach powiadomi niezwłocznie na piśmie, drogą elektroniczną lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia na swojej stronie internetowej uczestników przetargu o jego wyniku lub zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaproponuje taką sama cenę nabycia, przeprowadzi się między tymi oferentami aukcję (licytację ustną) w terminie i miejscu ustalonym w porozumieniu z oferentami lub niezwłocznie po otwarciu przetargu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty będą obecni przy otwarciu ofert i wyrażą zgodę na bezzwłoczne przeprowadzenie aukcji (licytacji ustnej).

Postąpienie w aukcji (licytacji ustnej) nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej (50,00 zł) i więcej niż wysokość wadium (250,00 zł)

Po ustaniu postąpień sprzedający, po trzecim ogłoszeniu, zamknie aukcję i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

9. Postanowienia końcowe:
1) sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia,
2) cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę zakupu,
3) cenę zakupu nabywca zobowiązany jest zapłacić niezwłocznie po zawarciu umowy, której termin podpisania zostanie ustalony przez sprzedającego,
4) wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia,
5) termin związania ofertą wynosi 14 dni,
6) sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny,
7) ogłoszenie oraz warunki aukcji i przetargu mogą być w każdej chwili zmienione lub odwołane

 

[ Dyrektor GCEiS, Andrzej Regner ]