Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach na stanowisko

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Na stronie gceis.bip.gov.pl umieszczony jest załącznik nr 2 zawierający informacje  – listę kandydatów spełniających wymagania formalne.

https://gceis.bip.gov.pl/fobjects/download/1315670/zalacznik-nr-2-pdf.html


Ogłoszenie o naborze na stronie Biuletynu Informacji Publicznej


GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

(nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art. 11. ust 2 ustawy 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

 

1.      Wymagania niezbędne:
1)      posiadanie obywatelstwa polskiego,
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)      niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
4)      nieposzlakowana opinia;
5)      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7)      wykształcenie: co najmniej średnie;

 

2.      Wymagania dodatkowe:
1)      mile widziane wykształcenie wyższe;
2)      praktyka zawodowa: co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych;
3)      znajomość przepisów ustaw:

 1. kodeks postępowania administracyjnego;
 2. kodeks pracy w zakresie obowiązków ref. ds. administracyjnych;
 3. ustawa Karta Nauczyciela w zakresie obowiązków ref. ds. administracyjnych;
 4. ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie obowiązków ref. ds. administracyjnych;
 5. ustawa o pracownikach samorządowych.

4)      znajomość uregulowań wewnętrznych w GCEiS w Ziębicach:

 • statut GCEiS w Ziębicach;
 • zarządzenie nr 4/2021 dyrektora GCEiS w Ziębicach z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130.000 złotych netto w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz w szkołach, przedszkolach i żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice;
 • zarządzenie Burmistrza Ziębic z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki rodziców;
 • zarządzenie nr 8/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS przy GCEiS w Ziębicach.

5)      konieczna znajomość obsługi programów komputerowych, pakiet MS Office;
6)      dyspozycyjność, odpowiedzialność;
7)      samodzielność, komunikatywność;
8)      odporność na stres;
9)      umiejętność pracy w zespole.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      Sprawy administracyjne i zaopatrzenie:

a) prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
b) obsługa pism przychodzących w zakresie zleconym przez Dyrektora GCEiS,
c) zaopatrzenie w znaczki pocztowe, druki, prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, pieczątki, itp.,
d) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
e) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
f) prowadzenie ewidencji żłobków, niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
g) archiwizowanie dokumentacji GCEiS zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
h) obsługa administracyjna narad z dyrektorami, komisji ds. wyboru kandydata na dyrektora szkoły lub przedszkola, komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GCEiS i komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,
i) przekazywanie informacji i materiałów informacyjnych do dyrektorów szkół i przedszkoli,
j) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników GCEiS oraz ewidencji osób odbywających staże, prace interwencyjne,
k) przygotowywanie sprawozdań dla Kuratorium Oświaty i Urzędu Miejskiego w Ziębicach, a także innych urzędów i instytucji,
l) prowadzenie listy obecności, ewidencji wyjść w godzinach służbowych,
m) prowadzenie ewidencji urlopów okolicznościowych, bezpłatnych i wychowawczych,
n) prowadzenie całości dokumentacji z zakresu planowania i wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych,
o) merytoryczne opisywanie faktur związanych z zakresem obowiązków na stanowisku pracy.

2)      Sprawy w zakresie kontroli obowiązku nauki:
a) występowanie do dyrektorów szkół ponadpodstawowych z pismem o potwierdzenie realizacji obowiązku nauki,
b) występowanie z pismem do rodziców,
c) prowadzenie rejestru uczniów podlegających obowiązkowi nauki.

3)      W zakresie obsługi kadrowej dyrektorów:
a) przygotowywanie umów o pracę oraz dokumentów dot. zmian płacowych dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz żłobków,
b) przygotowanie dokumentacji konkursowej dot. dyrektorów szkół i przedszkoli,
c) przygotowanie dokumentacji na komisję ds. awansów zawodowych nauczycieli.

4)      W zakresie dowożenia uczniów, w tym także niepełnosprawnych do szkół:
a) całościowe załatwianie spraw związanych ze zwrotem kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ziębic,
b) przyjmowanie wpłat od uczniów za przejazdy autobusami GCEiS,

5)      Obsługa pism wychodzących w zakresie zleconym przez Dyrektora GCEiS.
6)      Prowadzenie dokumentacji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
7)      Archiwizowanie dokumentacji GCEiS.
8)      Wykonywanie czynności związanych z zatrudnianiem stażystów oraz pracowników interwencyjnych (przygotowywanie wniosków oraz dokumentacji związanych z zakończeniem stażu).
9)      Prowadzenie ewidencji pieczątek.
10)    Sporządzanie umów o pracę oraz umów zlecenia z osobami fizycznymi.
a) prowadzenie rejestru umów
11)      Wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w GCEiS

 

 1. Warunki pracy:
  1)      pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 5 miesięcy;
  2)      kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy,
  3)      w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
  4)      praca 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
  5)      rozpoczęcie pracy na stanowisku ref. ds. administracyjnych od 19.09.2022.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1)      list motywacyjny,
  2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3)      oryginał kwestionariusza osobowego,
  4)      kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5)      kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
  6)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  9)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  10)    oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
  11)    kopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność (dla kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

6.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) we wrześniu 2022 r. wyniósł mniej niż 6%.

 

7.     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w Ziębicach w terminie do dnia 12 września 2022r. do godz. 14:00, na adres: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach po, wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w dniu 13 września 2022 r. o godz. 8:00.

 

8.     Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na stronie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach www.gceis.pl oraz na stronie BIP Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8 191 371.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie BIP i stronie internetowej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz internetowej www.gceis.pl Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w terminie do dnia 20 września 2022 r.


Zarządzenie nr 40 – powołanie komisji rekrutacyjnej
załącznik nr 1 do regulaminu naboru