Regulamin naboru uczniów na Półkolonię Letnią w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach


 1. Półkolonia Letnia przeznaczona jest dla 60 uczniów w wieku 6-11 lat.
 2. Organizatorem Półkolonii jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.
 3. Wypoczynek letni obejmuje I turnus w dniach: 27.06–22.07.2022 r.
 4. Zgłoszenia dziecka do udziału w Półkolonii dokonuje się w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4 w terminie do 7.06.2022 r. do godz. 15:00.
 5. Rekrutacji uczniów do uczestnictwa w Półkolonii dokonuje Komisja powołana przez dyrektora GCEiS w składzie: dyrektor GCEiS w Ziębicach Pan Andrzej Regner – przewodniczący komisji, Pani Renata Krzyżaniak – kierownik wypoczynku i Pan Przemysław Palmowski – członek komisji. Spotkanie komisji przewidziane jest na 8.06.2022 r., do godz. 14:00.
 6. Zakwalifikowanie ucznia do udziału w Półkolonii według następujących kryteriów:
  a.  brak możliwości opieki nad dzieckiem w domu – obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują (zaświadczenie pracodawcy)
  b. trudna sytuacja materialna rodziny dziecka,
  c. wiek dziecka, w pierwszej kolejności uczniowie z klas 0–III, a później ze starszych klas,
  d. kolejność zapisów,
  e. dzieci spoza terenu Gminy Ziębice (w przypadku wolnych miejsc).
 7. Komisja sporządza wykaz uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Półkolonii oraz listę rezerwową.
 8. Informacja o zakwalifikowaniu uczniów lub o umieszczeniu ich na liście rezerwowej przekazana jest indywidualnie rodzicom/prawnym opiekunom.
 9. Warunkiem udziału w Półkolonii jest złożenie w terminie do 7.06.2022r. wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii oraz wniesienie opłaty za turnus w kwocie 300 zł do dnia 22.06.2022r.
 10. W przypadku zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna rezygnacji zakwalifikowanego dziecka z udziału w Półkolonii przyjmuje się na wolne miejsce osobę z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń.