DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINNEJ OŚWIATY


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach we współpracy z dyrektorami szkół gminnych pozyskało środki finansowe na realizację projektu pn. „Centrum Nauki 2.0 w Gminie Ziębice”.

Celem projektu będzie podniesienie jakości edukacyjnej, jakości kształcenia i oferty edukacyjnej dla 137 uczennic i 138 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach i Szkoły Podstawowej w Henrykowie. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia edukacyjne m.in. dydaktyczno- wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, korekcyjno- kompensacyjne, doradczo- psychologiczne, odbywające się poza szkołą (wycieczki edukacyjne na terenie województwa dolnośląskiego). Ponadto szkoły biorące udział w projekcie doposażone zostaną  w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia powyższych zajęć edukacyjnych.

Wartość całkowita projektu: 412 513,75 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 335 713,75 zł

Wkład własny rzeczowy: 76 800,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 – 30.06.2023

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

 

Dyrektor GCEiS w Ziębicach