PRACA – REFERENT DS. SPORTU, REKREACJI I UTRZYMANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH


GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. SPORTU, REKREACJI I UTRZYMANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
(nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art. 11. ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

Załącznik w pliku PDF
Ogłoszenie na gceis.bip.gov.pl

1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
7) wykształcenie: co najmniej średnie;
8) znajomość podstawowych przepisów w następujących dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, siatkówka, badminton.

 

2. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane wykształcenie wyższe;
2) co najmniej roczne doświadczenie w organizacji zajęć sportowych lub imprez sportowo-rekreacyjnych;
4) prawo jazdy co najmniej kategorii B;
5) znajomość przepisów ustaw:
– kodeks postępowania administracyjnego;
– ustawa o sporcie;
5) znajomość przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
6) znajomość uregulowań wewnętrznych w GCEiS w Ziębicach:
       – statut GCEiS w Ziębicach;
– Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza niż 130.000 złotych netto w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz w szkołach, przedszkolach i żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice;
7) konieczna znajomość obsługi programów komputerowych, pakiet MS Office;
8) dyspozycyjność, odpowiedzialność;
9) samodzielność, komunikatywność;
10) odporność na stres;
11) umiejętności organizacyjne.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Kreowanie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji na terenie gminy Ziębice, w tym wprowadzanie nowych dyscyplin sportu.
2) Przygotowanie, organizacja i rozliczanie zawodów sportowych, imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym, a także wyjazdów o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży (np. basen, lodowisko, mecze ligowe w różnych dyscyplinach sportu) i masowych imprez gminnych na terenie gminy Ziębice organizowanych przez GCEiS lub współorganizowanych z Urzędem Miejskim w Ziębicach i innymi jednostkami organizacyjnymi i placówkami oświatowymi z terenu Gminy Ziębice.
3) Sprawowanie systematycznej kontroli wydatków w celu nieprzekroczenia w danym roku kalendarzowym środków finansowych przeznaczonych w budżecie GCEiS na zadania z zakresu sportu i wypoczynku (w porozumieniu z dyrektorem GCEiS).
4) Współpraca z Prezesami klubów sportowych, LZS i UKS z terenu Gminy Ziębice.
5) Udzielanie pomoc organizacyjnej i merytorycznej dla klubów sportowych, UKS i LZS z terenu Gminy Ziębice.
6) Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w szczególności w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
7) Terminowe dostarczanie do dyrektora GCEiS informacji dotyczących przeprowadzonych zawodów sportowych, turniejów i imprez.
8) Współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego na terenie Gminy Ziębice przy organizacji zawodów mistrzowskich w różnych dyscyplinach sportowych.
9) Przygotowanie basenu do sezonu oraz sprawowanie kontroli jego funkcjonowania w sezonie.
10) Prowadzenie prac remontowych (we współpracy z ref. ds. technicznych i budowlanych) na obiektach sportowych.
11) Sprawowanie nadzoru nad pracownikami zatrudnionymi na obiektach sportowych należących do GCEiS.
12) Dokonanie ubezpieczenia imprez i zawodów sportowych organizowanych przez GCEiS.
13) Współpraca ze związkami sportowymi.
14) Współpraca z mediami w celu promocji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez GCEiS.
15) Promocja imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez GCEiS na terenie gminy, w tym nadzór nad drukiem plakatów (we współpracy z informatykiem) i rozprowadzeniem ich na słupach ogłoszeniowych oraz w urzędach gminnych i placówkach oświatowych.
16) Opis merytoryczny faktur i umów dotyczących działań GCEiS w zakresie wypoczynku i sportu.
17) Współpraca z miastami partnerskimi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.
18) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu sportu, rekreacji i turystyki, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
19) Prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży.
20) Odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu sportowego i obiektów sportowych.
21) Przygotowanie obiektów sportowych do sezonu.
22) Nadzór nad pracami remontowymi prowadzonymi na obiektach sportowych.
23) Sprawowanie nadzoru nad wynajęciem, wykorzystaniem i gospodarowaniem sali sportowej w budynku GCEiS oraz w innych obiektach sportowych na terenie Gminy Ziębice.
24) Kontrola czasu pracy pracowników zatrudnionych na umowach okresowych na obiektach GCEiS.
25) Kontrola czasu pracy nad osobami skierowanymi do odpracowywania kar w związku z wyrokami sądowymi.
26) Dozór nad obiektami i odpowiedzialność za utrzymanie obiektów w czystości.
27) Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem obiektów sportowych do rozgrywek ligowych.
28) Kontrola przebiegu rozgrywek ligowych na obiektach sportowych – wizytacja meczów ligowych.
29) Prowadzenie racjonalnej gospodarki na obiektach sportowych w zakresie zużycia energii elektrycznej, wody, paliwa, środków do dezynfekcji, medykamentów, gazu.
30) Prawidłowa konserwacja sprzętu znajdującego się na obiektach sportowych.
31) Kontrola warunków bezpieczeństwa na obiektach sportowych.

 

4. Warunki pracy:
1) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 5 miesięcy;
2) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy,
3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
4) praca 5 dni w tygodniu od wtorku do soboty w godz. 7:00 – 15:00.

 

5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny wraz z koncepcją pracy na stanowisku ref. ds. sportu, rekreacji i utrzymania obiektów sportowych,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
3) oryginał kwestionariusza osobowego,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
11) kopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność (dla kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) w listopadzie 2021 r. wyniósł mniej niż 6%.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w Ziębicach w terminie do dnia 27 grudnia 2021r. do godz. 14:00, na adres: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w dniu 28 grudnia 2021r. o godz. 8:00.

 

8. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na stronie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach www.gceis.pl oraz na stronie BIP Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8 191 371.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie BIP i stronie internetowej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz internetowej www.gceis.pl Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach  w terminie do dnia 10 stycznia 2022r.