GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH Z DODATKOWYMI ŚRODKI FINANSOWYMI NA ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE ZIĘBICE


Dzięki staraniom Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach od stycznia bieżącego roku realizowany jest program Szkolny Klub Sportowy w szkołach podstawowych w naszej gminie. Do realizacji tego programu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach- 3 grupy ćwiczebne, Szkoła Podstawowa nr4 w Ziębicach- 3 grupy ćwiczebne i Szkoła Podstawowa w Henrykowie – 2 grupy ćwiczebne. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Celem programu jest stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci oraz promocję różnorodnych sportów. Program to również oferta zwiększenia ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w różnorodnych i atrakcyjnych formach. Odbywają się nie tylko w salach gimnastycznych, realizowane są na Stadionie Miejskim w Ziębicach i boisku sportowym Orlik. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych. W programie bierze udział ponad 120 uczniów z naszych szkół podstawowych, znaczną część stanowią dziewczęta. Ministerstwo Sportu i Turystki pokrywa koszt zatrudnienia nauczycieli wychowania fizycznego. Pozyskane środki to kwota 22.400zł.

 

Od 1 września 2020r. już po raz 10 rozpocznie się natomiast realizacja programu Sprawny Dolnoślązaczek w klasach I-III szkół podstawowych w naszej gminie. Program realizowany będzie z funduszy Województwa Dolnośląskiego , wsparty jednocześnie pomocą finansową i merytoryczną gmin. Projekt ma przyczynić się do zainteresowania kulturą fizyczną najmłodszych Dolnoślązaków ich rodziców i opiekunów. Do programu przystąpią  klasy pierwsze z następujących szkół gminnych : Szkoły Podstawowej nr2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej nr4 w Ziębicach oraz Szkoły Podstawowej w Henrykowie. W klasach pierwszych jedną godzinę wychowania fizycznego będą wspólnie prowadzić nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wychowania fizycznego jako asystent. Szkoły kontynuujące program w klasach II i III otrzymają sprzęt sportowy o wartości 600zł dostosowany do wieku rozwojowego dziecka. Szkolny Związek Sportowy ,,Dolny Śląsk” we Wrocławiu zorganizuje dwie konferencje metodyczne dla prowadzących zajęcia, które przeprowadzone będą przez naukowców z wyższych uczelni wrocławskich. Wszystkie dzieci , które przystąpią do programu otrzymają ,,wlepki” poświadczające zdobycie określonej sprawności fizycznej. W ramach realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek  dzieci będą miały możliwość zgłoszenia się do projektu Umiem pływać w drugim półroczu 2020.

Koordynatorem obydwóch programów jest Pan Jerzy Rejnowski – pracownik GCEiS w Ziębicach.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach