Uchwały Rady Miejskiej


 

  • 2024

UCHWAŁA NR 12/IX/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ziębice

 

UCHWAŁA NR 627/VIII/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie określenia w roku szkolnym 2024/2025 kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ziębice na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

UCHWAŁA NR 626/VIII/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice

UCHWAŁA NR 625/VIII/2024 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Ziębice

  • 2023

UCHWAŁA NR 601/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania z boisk sportowych zlokalizowanych na terenach wiejskich w Gminie Ziębice

UCHWAŁA NR 600/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 501/VIII/2023 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.

UCHWAŁA NR 584/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu dróg powiatowych w granicach Gminy Ziębice

UCHWAŁA NR 583/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na potrzeby gminnej komunikacji autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej w granicach Gminy Ziębice

UCHWAŁA NR 572/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 14 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym

UCHWAŁA NR 543/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2023 r., rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

UCHWAŁA NR 523/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2023 r., rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

UCHWAŁA NR 522/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Starczówku.

UCHWAŁA NR 521/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Niedźwiedziu.

UCHWAŁA NR 505/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Starczówku.

UCHWAŁA NR 504/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu poprzez likwidację Oddziału Przedszkolnego w Niedźwiedziu

UCHWAŁA NR 503/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia w roku szkolnym 2023/2024 kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstaw

UCHWAŁA NR 502/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice

UCHWAŁA NR 501/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz formy i specjalnos

UCHWAŁA NR 500/VIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

 

  • 2022

UCHWAŁA NR 474/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 68/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dn. 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki

UCHWAŁA NR 473/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

UCHWAŁA NR 447/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach

UCHWAŁA NR 446/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Ziębicach

UCHWAŁA NR 445/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ziębice na rok szkolny 2022/2023

UCHWAŁA NR 444/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ziębice

UCHWAŁA NR 443/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Ziębice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR 429/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach

UCHWAŁA NR 413/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

UCHWAŁA NR 412/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom i przedszkolakom w Gminie Ziębice

UCHWAŁA NR 411/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnionych Sportowo Dzieci i Młodzieży w Gminie Ziębice

UCHWAŁA NR 398/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom i przedszkolakom w Gminie Ziębice

UCHWAŁA NR 397/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

UCHWAŁA NR 376/VIII/2022 RADY MIASTA ZIĘBICE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia w roku szkolnym 2022/2023 kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ziębice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UCHWAŁA NR 375/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice.

UCHWAŁA NR 374/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez gminę.

UCHWAŁA NR 373/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2022 r., rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

UCHWAŁA NR 372/VIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ziębice.

  • 2021

UCHWAŁA NR 301/VIII/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ziębice na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR 286/VIII/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr 273/VIII/2021 z dnia 25 marca 2021r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Ziębice

UCHWAŁA NR 274/VIII/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2021r., rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

UCHWAŁA NR 273/VIII/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Ziębice

UCHWAŁA NR 258/VIII/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ziębice

UCHWAŁA NR 257/VIII/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia w roku szkolnym 2021/2022 kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ziębice

UCHWAŁA NR 256/VIII/2021 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice

  • 2020

Uchwała nr 209/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ziębice na rok szkolny 2020/2021

Uchwała nr 192/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 czerwca 2020 r.  ws. zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 69/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ziębice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała nr 189/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 maja 2020 r. ws. zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

Uchwała nr 170/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14 kwietnia 2020 r. ws. środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2020 r., rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała nr 169/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 14 kwietnia 2020 r. ws. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach w związku z utworzeniem nowej lokalizacji.

Uchwała nr 155/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 stycznia 2020 r. ws. ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ziębice.

Uchwała nr 154/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 stycznia 2020 r. ws. postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice.

Uchwała nr 153/VIII/2020 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 stycznia 2020 r. ws. określenia w roku szkolnym 2020/2021 kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ziębice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  • 2019

Uchwała nr 136/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 17 grudnia 2019 r. ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ziębice na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała nr 103/VIII/2019 z dnia 31 października 2019 r. ws. zmiany statutu Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Uchwała nr 85/VIII/2019 ws. zmiany uchwały Nr 68/VIII/2019r. Rady Miejskiej w Ziębicach z dn. 27 czerwca 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

Uchwała nr 84/VIII/2019 ws. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Ziębicach z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 15a.

Uchwała nr 83/VIII/2019 ws. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego w Henrykowie.

Uchwała nr 82/VIII/2019 ws. stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ziębicach.

Uchwała nr 70/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 r. ws. określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ziębice.

Uchwała nr 69/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 r. ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ziębice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Uchwała nr 68/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 r. ws. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

Uchwała nr 59/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.

Uchwała nr 58/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 206/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach w związku z utworzeniem innej lokalizacji.

Uchwała nr 51/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 178/VII/2016 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 24 listopada 2016r., w sprawie powierzenia GCEiS w Ziębicach wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Ziębice oraz nadania GCEiS w Ziębicach nowego statutu.

Uchwała nr 39/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019 w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ziębice.

Uchwała nr 38/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2019 r., rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

  • 2018

Uchwała nr 335/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Gminą Piława Górną, Gminą Ziębice, Gminą Stoszowice i Gminą Strzelin.

Uchwała nr 334/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Gminą Ziębice.

Uchwała nr 333/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

Uchwała nr 308/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 marca 2018 roku w zmianiająca uchwałę nr 294/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ziębice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała nr 307/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Uchwała nr 303/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2018 roku rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunku i sposobu jej przyznawania.

Uchwała nr 302/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania oraz kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała nr 301/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

Uchwała nr 295/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

Uchwała nr 294/VII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ziębice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

  • 2017

Uchwała nr 288/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia w roku szkolnym kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ziębice.

Uchwała nr 287/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice

Uchwała nr 277/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach

Uchwała nr 276/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej w Ziębicach

Uchwała nr 275/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Uchwała nr 274/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu szkół Samorządowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Henrykowie i Gimnazjum Publiczne w Henrykowie w Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie

Uchwała nr 246/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia Jednostki budżetowej po gimnazjum włączonym do szkoły podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

Uchwała nr 245/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Gminą Ziębice.

Uchwała nr 209/VII/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała nr 208/VII/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2017r., rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała nr 206/VII/2017 z dnia 30 mara 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała nr 201/VII/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów lokalnych naboru wraz z liczbą punktów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Ziębice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

Uchwała nr 200/VII/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ziębice. 

Uchwała nr 199/VII/2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Uchwała nr 194/VII/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminie Ziębice. 

  • 2016

Uchwała nr 178/VII/2016 z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach wspólnej obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Ziębice oraz nadania Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach nowego statutu.

Uchwała nr XXVIII/131/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice. 

Uchwała nr XXII/112/2016 z dnia 3 marca 2016r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2016r., rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

Uchwała nr XXII/113/2016 z dnia 3 marca 2016r. w sprawie ustalenia na 2016 rok planu dofinansowania oraz kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.