Regulamin – Sportowe podsumowanie roku 2023 w Gminie Ziębice


REGULAMIN

I. Organizatorem plebiscytu na terenie Gminy Ziębice jest: Burmistrz Ziębic, Gminne Centrum Edukacji i Sportu.

1. Celem plebiscytu jest:

 • wyłonienie najlepszych sportowców, trenerów, działaczy, drużyn sportowych i imprez sportowych,
 • propagowanie wiedzy z zakresu sportu w Gminie Ziębice, w szczególności promocja zawodników, drużyn, trenerów i działaczy sportowych.

2. Kandydatów do tytułu laureatów Plebiscytu w poszczególnych kategoriach typują:

 • kluby sportowe,
 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • stowarzyszenia, instytucje i jednostki organizacyjne uczestniczące w życiu sportowym gminy,
 • organizatorzy plebiscytu.

3. Plebiscyt odbywa się w następujących kategoriach:

 • nagroda fair play

4. Ostateczną listę nominowanych laureatów Plebiscytu wyróżnionych na Gali Sportu zatwierdza Kapituła Plebiscytu.

5. Ustala się maksymalną liczbę nominacji wyróżnionych na Gali Sportu w każdej kategorii na podstawie sumy otrzymanych punktów – 6. W razie równej liczby punktów decyduje suma punktów przyznanych przez Kapitułę.
Zasada nie dotyczy kategorii „Sportowa Nadzieja Roku” i „Sportowiec Roku – junior”. Nominację w tych kategoriach otrzymują wszyscy zgłoszeni do plebiscytu.

6. W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą:

 • Burmistrz Ziębic,
 • Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach,
 • Sekretarz Gminy Ziębice,
 • pracownik Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Ziębicach,
 • referent ds. sportu, rekreacji i utrzymania obiektów sportowych GCEiS w Ziębicach.

 

II. Przebieg plebiscytu:

1. Prezentacja propozycji organizatora na stronie internetowej GCEiS w Ziębicach (https://gceis.pl), UM w Ziębicach (https://ziebice.pl) do dnia 24 grudnia 2023r.

2. Zgłaszanie przez kluby, nauczycieli wychowania fizycznego dodatkowych kandydatów do poszczególnych kategorii z krótkimi notkami biograficznymi i osiągnięciami sportowymi do GCEiS w Ziębicach do 12 stycznia 2024r.

3. W kategoriach indywidualnych:

 • działacz roku,
 • trener roku,
 • sportowa nadzieja roku,
 • sportowiec roku – senior,
 • sportowiec roku – junior

Każdy podmiot uprawniony do zgłoszenia może zaproponować maksymalnie 3 kandydatów w każdej wskazanej powyżej kategorii.

4. Opublikowanie na stronach Urzędu Miejskiego, GCEiS pełnej listy kandydatów do dnia 17 stycznia 2024 r.

5. Pod pojęciem klubu rozumie się: wszystkie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej oraz inne stowarzyszenia uczestniczące w życiu sportowym gminy (załącznik).

6. Każdy kandydat w kategoriach indywidualnych jest zobowiązany do wyrażenia zgody na udział w plebiscycie. Wzór zgody do pobrania na stronie GCEiS i UM w Ziębicach.

III. Sposób głosowania-propozycja

 1. Każdy Klub, nauczyciel wychowania fizycznego, członek Kapituły Plebiscytowej mają po jednej karcie do głosowania na której wpisują maksymalnie swoich pięciu laureatów w danej kategorii punktując od 1 do 5 punktów.
 2. Termin złożenia wypełnionych kart do głosowania w sekretariacie GCEiS w Ziębicach do dnia 26.01.2024r.
 3. Karta do głosowania do pobrania na stronach GCEiS i UM w Ziębicach.
 4. Oddający głos nie może głosować na własnych sportowców, działaczy, trenerów i zawody sportowe, ani na osobę spokrewnioną.
 5. Obliczanie głosów dokonuje Kapituła Plebiscytowa do dnia 31 stycznia 2024 r.
 6. Z przebiegu obliczania głosów sporządza się protokół, podpisany przez wszystkich członków kapituły. W razie równej liczby punktów decyduje suma punktów przyznanych przez Kapitułę.
 7. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi na Gali Sportu w dniu 13 lutego 2024 r. Wyniki ukażą się następnego dnia na stronie: Urzędu Miejskiego, GCEiS.
 8. Wszystkie osoby związane z plebiscytem zobowiązane są do zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji do Gali Sportu.

 

III. Postanowienia końcowe.

1. Kapituła Plebiscytu ma prawo do przyznania dodatkowych nagród:

 • nagród specjalnych,
 • wyróżnień.

2. Sponsorem nagrody FAIR PLAY jest Rotary Club Ziębice.

Dyrektor GCEiS w Ziębicach


Oświadczenie/zgoda na uczestnictwo w Gali Sportu wraz z klauzulą informacyjną – plik PDF