Regulamin Turnieju Streetballa 3.08.2024 r. (sobota)


 1. Organizator:
  Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ORZEŁ w Ziębicach.
 2. Cel zawodów:
  Popularyzacja Streetballa wśród młodzieży i dorosłych.
 3. Miejsce zawodów:
  Boisko sportowe ORLIK w Ziębicach. W razie niepogody turniej odbędzie się w sali gimnastycznej GCEiS w Ziębicach.
 4. Termin zawodów:
  3 sierpnia 2024 r. – godzina 10:00 (sobota).
 5. Warunki udziału:
  1. Zgłoszenie drużyny (4 zawodników) odbywa się poprzez wysłane e-maila na adres: zapisy@gceis.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestników oraz numeru telefonu do kapitana drużyny.
  2. Ilość́ drużyn jest ograniczona do 12 zespołów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
  3. Każda drużyna jest zobowiązana do przedłożenia organizatorowi nazwy oraz składu drużyny w dniu turnieju bądź́ e-mailem na ww. adres.
 6. Regulamin Gry:
  1. Uczestnictwo:
  • każda drużyna składa się z czterech zawodników,
  • każdy mecz musi rozpocząć́ trzech zawodników, natomiast kończyć́ może minimum dwóch,
  • gra toczy się na połowie boiska do koszykówki na jeden kosz,
  • za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za kosz zdobyty zza linii 6m – 2pkt.
  • mecz trwa do zdobycia przez jedną z drużyn 21 punktów, lub przez 10 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania,
  • w przypadku remisu po 10 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego, zwycięskiego kosza,
  • po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz,
  • musi ona w komplecie wyjść́ poza linie 6 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować́ w polu 6 m,
  • podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko,
  • nie wolno dobijać́ piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna,
  • o ewentualnych rzutach wolnych decyduje sędzia,
  • zespołom przysługuje prawo do 3 minutowej rozgrzewki,
  • zespół rozpoczynający grę wyłaniany jest drogą losowania,
  • piłka przed wprowadzeniem do gry musi zostać́ dotknięta przez obrońcę,
  • po faulu, błędzie kroków i innych wykroczeniach powodujących zmiany posiadania piłki, drużyna przeciwna wprowadza piłkę do gry zza linii 6m naprzeciw kosza,
  • każdy zespół ma prawo do jednej 30 sekundowej przerwy na naradę,
  • zawodnik lub zawodnicy którzy wdadzą się w bójkę zostaną wykluczeni z turnieju, decyzję podejmuje tylko organizator zawodów,
  • w grach grupowych o końcowej kolejności drużyn decydują: ilość zwycięstw, wynik bezpośredniego meczu, lepsza różnica zdobytych do straconych punktów we wszystkich meczach, stosunek punktów zdobytych do straconych,
  • we wszystkich spornych kwestiach dotyczących gry głos decydujący ma sędzia.

  2. Punktacja gry:
  • 1 punkt za wygrany mecz, 0 punktów za przegrany mecz.

 7. Postanowienia końcowe:
  • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników zawodów oraz kontuzje powstałe w trakcie jej trwania,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków znajduje się we własnym zakresie uczestników,
  • uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. Zgodę przedstawiają organizatorom w sekretariacie zawodów przed rozpoczęciem mistrzostw,
  organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych niniejszym regulaminem,
  • organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
  • każdy uczestnik „Turnieju Streetballa” zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu,
  • wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go w trakcie trwania zmagań sportowych,
  • przystąpienie do turnieju streetballa równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 8. Organizator ufunduje nagrody finansowe:
  • I miejsce w turnieju – 800 PLN
  II miejsce w turnieju – 500 PLN
  III miejsce w turnieju – 400 PLN

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu z siedzibą w Ziębicach (57-220) przy ulicy Wojska Polskiego 4. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gceis@gceis.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@gceis.pl. Dane przetwarzane są dla celów związanych z udziałem w Turnieju Streetballa, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum lub na stronie www.gceis.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.