Regulamin – sportowe podsumowanie roku 2019 w Gminie Ziębice


 Regulamin – sportowe podsumowanie 2019 – plik PDF

REGULAMIN

I. Organizatorem plebiscytu na terenie Gminy Ziębice jest: Burmistrz Ziębic, Gminne Centrum Edukacji i Sportu, Ziębickie Centrum Kultury.

1. Celem plebiscytu jest:
a) wyłonienie najlepszych sportowców, trenerów, działaczy, drużyn sportowych i imprez sportowych,
b) propagowanie wiedzy z zakresu sportu w Gminie Ziębice, w szczególności promocja zawodników, drużyn, trenerów i działaczy sportowych.

2. Kandydatów do tytułu laureatów Plebiscytu w poszczególnych kategoriach typują:
– kluby sportowe,
– nauczyciele wychowania fizycznego,
– stowarzyszenia, instytucje i jednostki organizacyjne uczestniczące w życiu sportowym gminy,
– organizatorzy plebiscytu.

3. Plebiscyt odbywa się w następujących kategoriach:
a) impreza sportowa roku,
b) drużyna roku- juniorzy,
c) działacz roku,
d) trener roku,
e) sportowa nadzieja roku,
f) sportowiec roku,
g) drużyna roku-seniorzy.

4. Ostateczną listę nominowanych laureatów Plebiscytu zatwierdza Kapituła Plebiscytu.

5. W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą:
– Burmistrz Ziębic,
– Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach,
– Dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury,
– Sekretarz Gminy Ziębice,
– pracownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Ziębicach,
– referent ds. sportu i oświaty GCEiS w Ziębicach.

II. Przebieg plebiscytu:

1. Prezentacja propozycji organizatora na stronie internetowej GCEiS w Ziębicach, oswiata-ziebice.pl (https://gceis.pl/sportowe-podsumowanie-roku-2019/) UM w Ziębicach i ZCK do dnia 20 grudnia 2019 r.

2. Zgłaszanie przez kluby, nauczycieli wychowania fizycznego dodatkowych kandydatów do poszczególnych kategorii z krótkimi notkami biograficznymi i osiągnięciami sportowymi do GCEiS w Ziębicach do 13 stycznia 2020 r.

3. Opublikowanie na stronach Urzędu Miejskiego, GCEiS oraz ZCK pełnej listy kandydatów do dnia 15.01.2020 r.

4. Pod pojęciem klubu rozumie się: wszystkie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej oraz inne stowarzyszenia uczestniczące w życiu sportowym gminy (załącznik).

III. Sposób głosowania-propozycja

1. Każdy Klub, nauczyciel wychowania fizycznego, członek Kapituły Plebiscytowej mają po jednej karcie do głosowania na której wpisują maksymalnie swoich pięciu laureatów w danej kategorii punktując od 1 do 5 punktów. Termin do dnia 24.01.2020 r.

2. Oddający głos nie może głosować na własnych sportowców, działaczy, trenerów i zawody sportowe, ani na osobę spokrewnioną.

3. Obliczanie głosów dokonuje Kapituła Plebiscytowa do dnia 31.01.2020 r.

4. Z przebiegu obliczania głosów sporządza się protokół , podpisany przez wszystkich członków kapituły. W razie równej ilości punktów decydujący głos należy do kapituły.

5. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi na Gali Sportu w dniu 6 lutego 2020 r.
Wyniki ukażą się następnego dnia na stronie: Urzędu Miejskiego, GCEiS i ZCK .

6. Wszystkie osoby związane z plebiscytem zobowiązane są do zachowania tajemnicy odnośnie wyników punktacji do Gali Sportu.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Kapituła Plebiscytu ma prawo do przyznania dodatkowych nagród:
– nagród specjalnych,
– wyróżnień.

2. Sponsorem nagrody FAIR PLAY jest Rotary Club Ziębice.

 

Burmistrz Ziębic                                                                     Pozostali Członkowie Kapituły

Regulamin – sportowe podsumowanie 2019 – plik PDF