DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie
3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami

Miejsce załatwienia sprawy
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4 (I piętro, sekretariat)

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, (kopie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis)
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis,
 5. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis,
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia limitu pomocy de minimis.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy
 8. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy, osoby zatrudnionej u pracodawcy
 9. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 10. Kopię dyplomu lub świadectwa, zaświadczenia (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin
 11. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika
 12. Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
 13. Aktualny wydruk CEIDG lub wpis KRS w zależności od formy prowadzonej działalności
 14. Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem
 3. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
 5. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis-_limit_de_minimis
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis