SPECJALISTA DS. MARKETINGU, ORGANIZACJI I UTRZYMANIA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ


Aktualizacja 18 lipca 2024

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
odnośnik do BIP oraz załącznik nr 2


GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

SPECJALISTA DS. MARKETINGU, ORGANIZACJI I UTRZYMANIA HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ

(nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art.11 ust.2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.530, poz.721)

Załącznik – plik PDF

 1. Wymagania niezbędne:

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego

2)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3)     niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     nieposzlakowana opinia;

5)     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

6)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

7)     wykształcenie: co najmniej średnie;

8)     posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 1. Wymagania dodatkowe:

1)     mile widziane wykształcenie wyższe kierunek marketing, zarządzanie o specjalności grafika komputerowa;

2)     znajomość przepisów ustaw:

 1. kodeks postępowania administracyjnego;
 2. kodeks pracy w zakresie obowiązków specjalisty ds. marketingu, organizacji i utrzymania hali sportowo- widowiskowej
 3. ustawa o pracownikach samorządowych;
 4. prawo prasowe;
 5. ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
 6. ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 7. ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 8. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 9. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

4)     znajomość uregulowań wewnętrznych w GCEiS w Ziębicach:

 • statut GCEiS w Ziębicach;
 • Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach z dnia 15.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

5)     konieczna znajomość obsługi programów komputerowych Canva, Corel, pakietu MS Office;

6)     dyspozycyjność, odpowiedzialność;

7)     samodzielność, komunikatywność;

8)     odporność na stres;

9)     umiejętność pracy w zespole.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     tworzenie i aktualizowanie strony internetowej hali;

2)     kreowanie pozytywnego wizerunku hali;

3)     opracowanie planu marketingowego hali w zakresie:

 • przygotowanie oferty pod określony profil klienta lub grupę klientów;
 • ocena szans i zagrożeń rynkowych;
 • opracowanie kanałów dystrybucji oferty;
 • wdrażanie oferty;
 • systematyczne pomiary efektywności działań marketingowych.

4)     opracowywanie, redagowanie i publikowanie treści i materiałów promocyjnych i informacyjnych, również w serwisach i na stronach internetowych
(w tym działania e-marketingowe);

5)     przygotowanie i zarządzanie stronami internetowymi hali, kontami social media, kanałami youtube i innymi, w szczególności promocja hali w zakresie wykonywanych usług,

6)     współpraca z mediami w celu propagowania i przekazywania aktualnych informacji z działalności hali;

7)     opracowywanie informacji na temat aktualnych i planowanych przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych i artystycznych;

8)     pozyskiwanie partnerów medialnych i biznesowych dla realizacji projektów w ramach prowadzonej strategii promocyjnej;

9)     negocjowanie w zakresie uczestnictwa partnerów, patronów medialnych i innych podmiotów w realizacji projektów informacyjnych i promocyjnych;

10)   przygotowywanie ofert pakietowych dla firm, projektów graficznych reklam i ogłoszeń prasowych oraz materiałów drukowanych;

11)   pozyskiwanie reklamodawców i sprzedaż powierzchni reklamowej hal sportowo- widowiskowej;

12)   zapewnienie obsługi imprez odbywających się na hali sportowo- widowiskowej;

13)   prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem wydawnictw i publikacji promocyjnych;

14)   pozyskiwanie sponsorów;

15)   współpraca ze stowarzyszeniami, klubami sportowymi i innymi klientami hali;

16)   dbanie o dobre imię hali i relacje z klientami;

17)   przygotowywanie boisk w hali do różnych dyscyplin sportowych w zależności od potrzeb użytkowników;

18)   rezerwacja wg grafików wykorzystania boisk z uwzględnieniem grup ćwiczących stale, drużyn klubowych i osób indywidualnych;

19)   sporządzanie grafików pracy pracowników pracujących na hali sportowo- widowiskowej;

20)   stała współpraca z działem księgowości;

21)   sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kasy fiskalnej i drukowanie raportów dobowych odpowiedzialność za środki pieniężne przyjęte do kasy fiskalnej oraz właściwe ich przechowywanie i zabezpieczenie;

22)   drukowanie raportów miesięcznych;

23)   sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie ich najpóźniej do godz. 10:00 w dniu następnym do pracownika odpowiedzialnego za sprawy kasy;

24)   obsługa internetowego systemu rezerwacji hali;

25)   wykonywanie i katalogowanie zdjęć oraz filmów dokumentujących imprezy;

26)   kontrola ogólna z zachowania czystości oraz usuwanie usterek wyposażenia i sprzętu sportowego;

27)   informowanie przełożonego o stwierdzonych uszkodzeniach sprzętu oraz propozycji ich usunięcia;

28)   dbanie o powierzony sprzęt do organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych oraz stanowiących wyposażenie hali;

29)   utrzymanie porządku w hali sportowej oraz przyległych szatniach i pomieszczeniach socjalnych;

30)   dbanie o utrzymanie należytego porządku na terenach przyległych do hali;

31)   informowanie przełożonego o wszelkiego rodzaju nadużyciach lub stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności hali;

32)   wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb hali;

33)   stosowanie przepisów BHP podczas wykonywania wszelkich obowiązków na obiekcie hali.

 1. Warunki pracy:

1)     pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 3 miesięcy;

2)     kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 12 miesięcy;

3)     kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy;

4)     w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art.16 ust. 2 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.530, 721);

5)     podstawowy system czasu pracy – 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

6)     rozpoczęcie pracy na stanowisku specjalisty ds. marketingu, organizacji i utrzymania hali sportowo-widowiskowej od dnia 1 sierpnia 2024 r.

 1. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny;

2)     CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3) oryginał kwestionariusza osobowego;

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe;

6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu;

11) kopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność (dla kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.44) w czerwcu 2024 r. wyniósł mniej niż 6%.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w terminie do dnia 17 lipca do godz. 14.00, na adres: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.530, 721).

Aplikacje, które wpłynął do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w dniu 18 lipca 2024 r. o godz. 8:00.

 1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na stronie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach www.gceis.pl oraz na stronie BIP Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8 191 371.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie BIP i stronie internetowej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz internetowej www.gceis.pl Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w terminie do dnia 26 lipca 2024 r.


Ogłoszenie o naborze na BIP:
https://gceis.bip.gov.pl/fobjects/download/1752007/nabor-specjalista-pdf.html