Skrócony czas pracy 17-18.08.2022


ZARZĄDZENIE NR 35/2022
DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie: wprowadzenia skróconego czasu pracy w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach.

 

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r.; poz. 1510) w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higiena pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

Wprowadza się w dniach od 17.08.2022 r. do 18.08.2022r.  skrócony czas pracy od 7:00 do 14:00 w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach dla pracowników biurowych w związku z wysokimi temperaturami w pomieszczeniach biurowych.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

/-/ podpis Dyrektora GCEiS


Zarządzenie nr 35/2022 – plik PDF