7. Turniej Streetball – 6 sierpnia 2022


Regulamin turnieju – plik PDF


Regulamin Turnieju Streetballa 6.08.2022 r. (sobota)

 1. Organizator: Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach i Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ORZEŁ w Ziębicach.
 2. Cel zawodów: Popularyzacja Streetballa wśród młodzieży i dorosłych.
 3. Miejsce zawodów: Boisko sportowe ORLIK w Ziębicach. W razie niepogody turniej odbędzie się w sali gimnastycznej GCEiS w Ziębicach
 4. Termin zawodów: 6 sierpnia 2022 r. – godzina 10.00 (sobota).
 5. Warunki udziału:
  Zgłoszenie drużyny (4 zawodników) odbywa się poprzez wysłane e-maila na adres: zapisy@gceis.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestników oraz numeru telefonu do kapitana drużyny.
  Ilość́ drużyn jest ograniczona do 12 zespołów. Liczy się kolejność zgłoszeń.
  Każda drużyna jest zobowiązana do przedłożenia organizatorowi nazwy oraz składu drużyny w dniu turnieju bądź́ e-mailem na ww. adres.
 6. Regulamin Gry:
  1) Uczestnictwo:
  – każda drużyna składa się z czterech zawodników,
  – każdy mecz musi rozpocząć trzech zawodników, natomiast kończyć może minimum dwóch,
  – gra toczy się na połowie boiska do koszykówki na jeden kosz,
  – za zdobyty kosz drużyna otrzymuje 1pkt, za kosz zdobyty zza linii 6m – 2pkt.
  – mecz trwa do zdobycia przez jedną z drużyn 21 punktów, lub przez 10 minut – w takim przypadku zapisywany jest aktualny wynik spotkania,
  – w przypadku remisu po 10 minutach zarządzana jest dogrywka do zdobycia przez którąkolwiek z drużyn jednego, zwycięskiego kosza,
  – po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz,
  -musi ona w komplecie wyjść́ poza linie 6 m. Drużyna broniąca musi się w komplecie znajdować́ w polu 6 m,
  – podobne zasady dotyczą wszelkich innych strat piłki – faul, zebranie piłki po niecelnym rzucie przeciwnika oraz wyjście piłki poza boisko,
  – nie wolno dobijać́ piłki po niecelnym rzucie przeciwników, dobitka po niecelnym rzucie zawodnika własnej drużyny jest dopuszczalna,
  – o ewentualnych rzutach wolnych decyduje sędzia,
  – zespołom przysługuje prawo do 3 minutowej rozgrzewki,
  – zespół rozpoczynający grę wyłaniany jest drogą losowania,
  – piłka przed wprowadzeniem do gry musi zostać́ dotknięta przez obrońcę,
  – po faulu, błędzie kroków i innych wykroczeniach powodujących zmiany posiadania piłki, drużyna przeciwna wprowadza piłkę do gry zza linii 6m naprzeciw kosza,
  – każdy zespół ma prawo do jednej 30 sekundowej przerwy na naradę,
  – zawodnik lub zawodnicy, którzy wdadzą się w bójkę zostaną wykluczeni z turnieju, decyzję podejmuje tylko organizator zawodów,
  – w grach grupowych o końcowej kolejności drużyn decydują: ilość zwycięstw, wynik bezpośredniego meczu, lepsza różnica zdobytych do straconych punktów we wszystkich meczach, stosunek punktów zdobytych do straconych,
  – we wszystkich spornych kwestiach dotyczących gry głos decydujący ma sędzia.
  2) Punktacja gry:
  – 1 punkt za wygrany mecz,
  – 0 punktów za przegrany mecz.
 7. Postanowienia końcowe:
  – organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników zawodów oraz kontuzje powstałe w trakcie jej trwania,
  – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków znajduje się we własnym zakresie uczestników,
  – uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. Zgodę przedstawiają organizatorom w sekretariacie zawodów przed rozpoczęciem mistrzostw,
  – organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nieobjętych niniejszym regulaminem,
  – organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione,
  – każdy uczestnik „Turnieju Streetballa” zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu,
  – wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go w trakcie trwania zmagań sportowych,
  – przystąpienie do turnieju streetballa równoznaczne jest z akceptacją ww. regulaminu.
 8. Organizator ufunduje nagrody finansowe:
  I miejsce w turnieju – 500 PLN
  II miejsce w turnieju – 300 PLN
  III miejsce w turnieju – 200 PLN

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Edukacji i Sportu z siedzibą w Ziębicach (57-220) przy ulicy Wojska Polskiego 4. Z administratorem można skontaktować się mailowo: gceis@gceis.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@gceis.pl. Dane przetwarzane są dla celów związanych z udziałem w Turnieju Streetballa, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum lub na stronie www.gceis.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.