Skrócony czas pracy


ZARZĄDZENIE NR 26/2022
DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
z dnia 30.06.2022 r.
w sprawie: wprowadzenia skróconego czasu pracy w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu
w Ziębicach.

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, Dz. U. z 2020r., poz. 2432, Dz. U. z 2021r., poz.1162, Dz. U. 2022r., poz.655) w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higiena pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.
Wprowadza się w dniach od 30.06.2022 r. do 1.07.2022r. skrócony czas pracy od 7.00 do 14.00 w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach dla pracowników biurowych w związku z wysokimi temperaturami w pomieszczeniach biurowych.

§2.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.