Nabór na wolne stanowisko urzędnicze


GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. TRANSPORTU I ZAKUPÓW

(nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art. 11. ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
  4) nieposzlakowana opinia;
  5) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
  7) wykształcenie: co najmniej średnie.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1) mile widziane wykształcenie wyższe;
  2) praktyka zawodowa: co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych;
  3) co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim;
  4) prawo jazdy co najmniej kategorii B;
  5) znajomość przepisów ustaw:
  a) o samorządzie gminnym;
  b) prawo zamówień publicznych;
  c) kodeks postępowania administracyjnego;
  d) o czasie pracy kierowców;
  6) konieczna znajomość obsługi programów komputerowych, pakiet MS Office.
  7) dyspozycyjność, odpowiedzialność.
  8) samodzielność, komunikatywność.
  9) odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1) koordynowanie pracy zespołu kierowców GCEiS;
  2) układanie, weryfikacja harmonogramów czasu pracy kierowców, tras przejazdów oraz zarządzanie nimi;
  3) rozliczanie czasu pracy kierowców, delegacji, paliwa, płynów i olejów;
  4) systematyczne prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania (kart drogowych);
  5) nadzór nad wynajmem autobusów i rozliczaniem faktur z wynajmu;
  6) rozliczanie remontów pojazdów (opis faktur);
  7) terminowe ubezpieczenie pojazdów;
  8) współpraca z firmami ubezpieczeniowymi w przypadku zaistniałych szkód pojazdów;
  9) zaopatrywanie w części zamienne do pojazdów oraz w narzędzia niezbędne do wykonywania prac remontowych przez kierowców GCEiS;
  10) nadzorowanie remontów pojazdów wykonywanych przez kierowców GCEiS;
  11) odpowiedzialność za stan techniczny, czystość i sprawność pojazdu OPEL VIVARO;
  12) zaopatrzenie w inne środki, towary i materiały niezbędne do statutowej działalności GCEiS oraz w miarę możliwości gminnych placówek oświatowych;
  13) okresowa kontrola stanu technicznego wszystkich pojazdów w GCEiS;
  14) wyszukiwanie nowych dostawców oraz samochodowych warsztatów remontowych atrakcyjniejszych cenowo;
  15) kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem magazynu;
  16) nadzór nad stanami magazynowanych towarów;
  17) zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania towarów;
  18) koordynowanie pracy stażystów zatrudnionych na stanowisku opiekun dziecięcy;
  19) odpowiedzialność za zakup paliwa, olejów i płynów oraz części zamiennych do autobusów;
  20) prowadzenie kontroli w zakresie czasu pracy kierowców oraz racjonalnego zużycia paliwa i racjonalnych zakupów części do pojazdów GCEiS;
  21) odpowiedzialność za przygotowanie procedur w przypadku zakupu używanych pojazdów do GCEiS.

 

 1. Warunki pracy:
  1) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 5 miesięcy;
  2) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy,
  3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3) oryginał kwestionariusza osobowego,
  4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
  6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
  10) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
  11) kopia dokumentu poświadczającego niepełnosprawność (dla kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) we wrześniu 2021 r. wyniósł mniej niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w Ziębicach w terminie do dnia 26 listopada 2021r. do godz. 14:00, na adres:

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w dniu 29 listopada 2021r. o godz. 8:00.

 

 1. Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na stronie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach www.gceis.pl oraz na stronie BIP Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8 191 371.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie BIP i stronie internetowej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz internetowej www.gceis.pl Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach  w terminie do dnia 14 grudnia 2021r.


Ogłoszenie na stronie BIP – gceis.bip.gov.pl

Zarządzenie nr 46/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46/2021 – regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze w GCEiS.