Zapytanie ofertowe nr konkursu: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – plik PDF na BIP


Gmina Ziębice/Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice zaprasza do udziału w postępowaniu na: „Zarządzanie projektem dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – nabór horyzontalny, Nr konkursu: RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 obejmującego w szczególności doradztwo i nadzór merytoryczny w zakresie procesu pozyskiwania, realizacji oraz rozliczenia zewnętrznego źródła finansowania w ramach projektu”.