INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE 15-29 MAJA 2021


Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w dniach od 15 maja 2021r. (sobota) do 29 maja 2021r. (sobota) prowadzenie działalności związanej ze sportem oraz działalności rekreacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

  • sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  • zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
  • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej;
  • zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
  • zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
  • dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym udostępnia się publiczności nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co czwarte miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
  • basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej osób niż połowa obłożenia basenu albo obiektu.