Obiekty sportowe 8-14 maja 2021


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE OD 8.05.2021 r. do 14.05.2021 r.

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w dniach od 8 maja 2021r. (sobota) do 14 maja 2021r. (piątek) obiekty sportowe funkcjonujące na otwartym powietrzu na terenie Gminy Ziębice, tzn. Stadion Miejski w Ziębicach, boiska piłkarskie LZS, boisko Orlik, boiska szkolne dostępne są w dalszym ciągu dla wszystkich mieszkańców. Przy czym na obiektach nie może przebywać więcej niż 50 osób. W przypadku kompleksów sportowych takich jak np.: Orlik lub Stadion Miejski w Ziębicach ograniczenie liczby osób dotyczy każdego obiektu.

Poza tym prowadzenie działalności związanej ze sportem i rekreacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku:

–  sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu,

– zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133),

– zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,

– zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,

– dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy,

– basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu, pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.