Obiekty sportowe od 26 kwietnia 2021.


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE OD 26.04.2021.

Informuję, że od 26 kwietnia 2021r. (poniedziałek) do odwołania otwarte są w dalszym ciągu dla wszystkich mieszkańców obiekty sportowe funkcjonujące na otwartym powietrzu na terenie Gminy Ziębice, tzn. Stadion Miejski w Ziębicach, boiska piłkarskie LZS, boisko Orlik, boiska szkolne. Przy czym na obiektach nie może przebywać więcej niż 25 osób.

Natomiast na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art. 107 i 108 Traktatu lub dla zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub dla dzieci  i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy mogą być dopuszczone do użytkowania nie tylko obiekty na świeżym powietrzu, ale także sale gimnastyczne, przy czym w wydarzeniu sportowym nie może brać udziału publiczność.