Obiekty sportowe od 22 marca 2021


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE KORZYSTANIA OD 22.03.2021 r. Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY ZIĘBICE

 Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 22 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. z obiektów sportowych na terenie Gminy Ziębice mogą korzystać jedynie osoby w ramach organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jedynie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; 2) ich organizowania bez udziału publiczności.

Obiekty sportowe zostaną udostępnione tylko i wyłącznie po przedłożeniu do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach dokumentu wystawionego przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, albo przez odpowiednią międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do tej federacji, albo polski związek sportowy.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę o kontakt.