NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: REFERENT DS. TECHNICZNO-BUDOWLANYCH


GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

REFERENT DS. TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

(nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art. 11. ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282)

 

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • wykształcenie: co najmniej średnie; mile widziane wykształcenie wyższe;
 • praktyka zawodowa: co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowiskach urzędniczych;
 • prawo jazdy co najmniej kategorii B;
 • znajomość przepisów ustaw:
  – o samorządzie gminnym;
  – prawo zamówień publicznych;
  – kodeks postępowania administracyjnego;
  – prawo budowlane;
  – ustawa o pracownikach samorządowych;
  – ustawa o gospodarce nieruchomościami;
  – ustawa o systemie informacji oświatowej.
 • konieczna znajomość obsługi programów komputerowych, pakiet MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność.
 • Samodzielność, komunikatywność.
 • Odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi w GCEiS;
 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi powyżej 130 000 zł netto dla gminnych placówek oświatowych;
 • pomoc merytoryczna dyrektorom placówek oświatowych w postępowaniach przetargowych związanych z postępowaniami przetargowymi poniżej 130 000 zł netto;
 • sporządzanie sprawozdań i prowadzenie spraw merytorycznych dotyczących majątku gminnego znajdującego się w zarządzie trwałym lub administrowaniu GCEiS;
 • opis merytoryczny faktur związanych z zakresem obowiązków na stanowisku ref. ds. techniczno-budowlanych (np. gaz, woda, prąd, remonty, zamówienia publiczne itp.) i terminowe dostarczanie ich do księgowości;
 • systematyczna kontrola stanu technicznego budynków będących w administrowanie lub zarządzie trwałym, w tym prawidłowe prowadzenie ksiąg obiektów (poza obiektami sportowymi);
 • prowadzenie prac remontowych na obiektach znajdujących się w administrowaniu lub w trwałym zarządzie GCEiS w Ziębicach;
 • w zakresie spraw gospodarki mieszkaniowych:
  – przyjmowanie wniosków w sprawach mieszkaniowych i przekazywanie ich Dyrektorowi GCEiS;
  – prawidłowe i terminowe naliczanie opłat mieszkaniowych do zapłaty przez najemców;
  – sporządzanie dokumentacji potrzebnej przy przekazywaniu mieszkań;
  – sporządzanie sprawozdawczości w sprawach mieszkaniowych;
 • prowadzenie spraw związanych z rękojmią na usługi i prace remontowe oraz zakupione towary dla GCEiS, a także gminnych placówek oświatowych, lecz tylko w zakresie umów sporządzonych w Gminnym Centrum;
 • prowadzenie i zmiany deklaracji podatkowych na następujący rodzaj podatków: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty za zarząd trwały, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z budynków komunalnych w administrowaniu GCEiS;
 • sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych;
 • sporządzanie stanu mienia komunalnego wg. stanu na koniec roku kalendarzowego;
 • odpowiedzialność za status prawny gminnych budynków oświatowych i obiektów sportowych;
 • przygotowywanie umów zleceń oraz umów o dzieło w zakresie zgodnym z zakresem obowiązków.

Warunki pracy:

 • pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
 • kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1282).

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • oryginał kwestionariusza osobowego,
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności (dla kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13 a 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875) w 2020r. wyniósł mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach lub przesłać w terminie do dnia 3 lutego 2021r. do godz. 15.00, na adres:
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 1 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1282).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach
w dniu 4 lutego 2021 r. o godz. 8.00.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na stronie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach www.gceis.pl oraz na stronie BIP Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8191 371.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz terminem ewentualnego testu pisemnego i obligatoryjnej rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie BIP i stronie internetowej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP oraz internetowej www.gceis.pl Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w terminie
do dnia 12 lutego 2021r.

Ogłoszenie o naborze na stronie BIP