KOLONIE – INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach informuje, że w dniach 29 czerwca – 24 lipca 2020r. planuje organizację półkolonii letniej w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach dla dzieci w wieku 6-13 lat.

Ze względu na stan epidemiczny w naszym kraju, a co się z tym wiąże opublikowane wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży liczba oraz liczebność grup będzie ograniczona.

Półkolonia planowana jest przede wszystkim z myślą o dzieciach, których rodzic/ rodzice (opiekun/opiekunowie) ze względu na obowiązki zawodowe nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom.

Dzieci, których rodzic/rodzice (opiekun/opiekunowie) przedłożą zaświadczenia od pracodawcy zapisane zostaną na półkolonię w pierwszej kolejności.

W zależności od liczby wolnych miejsc możliwe jest zapisanie dzieci, których rodzic/rodzice nie przedłożyli takiego zaświadczenia.

O kolejności zapisów w takim przypadku zadecyduje „Regulaminem naboru”, który zostanie przekazany do wiadomości ogólnej na stronie internetowej GCEiS w Ziębicach po 15 czerwca 2020r.

Koszt pobytu dziecka na Półkolonii wynosi 160 zł za cały turnus.

W związku z powyższym proszę o dokonanie wstępnego zgłoszenia dziecka do sekretariatu GCEiS w Ziębicach do 12 czerwca 2020r. (piątek) do godz. 12.00 według załączonego wzoru.

Karty zgłoszenia będą wydawane po podjęciu ostatecznej decyzji o organizacji półkolonii.

W przypadku znikomego zainteresowania mieszkańców GCEiS w Ziębicach zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii.

Niniejsza informacja – PDF
ZAŁĄCZNIK – zgłoszenie wstępne półkolonii z klauzulą