Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, dla których organizowane są w przedszkolach zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju.


Informuję, że od 25 maja br. dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych organizowane będą zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju.

W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola proszę o kontakt z placówką oświatową, do której zapisane jest dziecko:

Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach – tel. 74 8 191 317, mail: zow@oswiata-ziebice.pl

Przedszkole Publiczne w Henrykowie – tel. 74 8 105 059, mail: pph@oswiata-ziebice.pl

Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach – tel. 74 8 191 365, mail: sekretariat@orlapolana.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – tel. 74 8 194 084, mail: annaszempruch002@wp.pl

W przypadku potrzeby zapewnienia transportu proszę przekazać informację do dyrektora przedszkola.

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zapewni transport dziecka do placówki. Informuję jednak, że przy wejściu do autobusu za zgodą rodzica/opiekuna mierzona będzie dziecku temperatura.

Przypominam jednocześnie o obowiązkach rodziców/opiekunów według wytycznych MEN i GIS:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola lub żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Dyrektor GCEiS w Ziębicach