Komunikat dla rodziców i opiekunów dzieci żłobkowych, przedszkolnych, w tym oddziałów „zerówkowych” w szkołach podstawowych


Informuję, że od 25 maja 2020r. planujemy otwarcie Żłobka Miejskiego w Ziębicach, przedszkoli gminnych oraz oddziałów „0” w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej i żłobkowej zgodnie z wytycznymi GIS.

Ustalone są następujące kryteria przyjęcia dzieci do wymienionych placówek:

  1. Dzieci pracowników systemu zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki w związku z koniecznością podjęcia pracy przez rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów) – na podstawie zaświadczenia pracodawcy.
  2. Dzieci rodziców pracujących, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu w związku z koniecznością podjęcia pracy przez rodzica/rodziców (opiekuna/opiekunów) – na podstawie zaświadczenia pracodawcy.
  3. W przypadku większej liczby dzieci niż dopuszczalnych miejsc w placówce o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia.

Podkreślam: Przy zgłoszeniu deklaracji objęcia dziecka opieką rodzic lub opiekun zobowiązany jest do przedłożenia stosownego zaświadczenia z miejsca pracy.

W celu zgłoszenia dziecka do żłobka, przedszkola lub oddziału „0” proszę o kontakt z placówką oświatową, do której zapisane jest dziecko:

Przedszkole Miejskie nr 1 i Żłobek Miejski w Ziębicach – tel. 74 8 191 317, mail: zow@oswiata-ziebice.pl

Przedszkole Publiczne w Henrykowie – tel. 74 8 105 059, mail: pph@oswiata-ziebice.pl

Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach – tel. 74 8 191 365, mail: sekretariat@orlapolana.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – tel. 74 8 194 084, mail: annaszempruch002@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – tel. 74 8 191 576, mail: sp2ziebice@vp.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – tel. 74 8 191 577, mail: sp4ziebice@op.pl

W przypadku potrzeby zapewnienia transportu proszę przekazać informację do dyrektora szkoły lub przedszkola.

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zapewni transport dziecka do placówki.

Przypominam jednocześnie o obowiązkach rodziców/opiekunów według wytycznych MEN i GIS:

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola lub żłobka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Dyrektor GCEiS w Ziębicach