Komunikat dla rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych


Informuję, że:

 • od 25 maja br. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych,
 • od 25 maja br. uczniowie klas VIII mogą brać udział w konsultacjach,
 • od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas mogą brać udział w konsultacjach

we wszystkich szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia proszę o kontakt ze szkołą, do której zapisane jest dziecko:

Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu – tel. 74 8 194 084, mail: annaszempruch002@wp.pl

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach – tel. 74 8 191 576, mail: sp2ziebice@vp.pl

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach – tel. 74 8 191 577, mail: sp4ziebice@op.pl

Szkoła Podstawowa w Henrykowie – tel. 74 8 105 020, mail: zsshenrykow@o2.pl

W przypadku potrzeby zapewnienia transportu proszę przekazać informację do dyrektora szkoły.

Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach zapewni transport dziecka do placówki.

Informuję jednocześnie rodziców/opiekunów o niektórych wytycznych MEN i GIS:

 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

Dyrektor GCEiS w Ziębicach