Komunikat dla rodziców


Komunikat w sprawie zajęć w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice.

Informujemy, że od 18 maja br. zgodnie z komunikatem MEN przywracamy możliwość – na wniosek rodziców – prowadzenia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice; bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

W związku z powyższym prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły podstawowej, do której zapisane jest Państwa dziecko.

Dyrektor GCEiS, Andrzej Regner

Pismo – załącznik PDF