ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA ORLEJ POLANIE


ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NA ORLEJ POLANIE W ZIĘBICACH W PLANACH NA NAJBLIŻSZE LATA.

Do 31 sierpnia 2022 r. lokale, w których funkcjonują oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych muszą spełniać warunki określone w nowym rozporządzeniu w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej. Spełnienie tych warunków w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach, w których funkcjonują na dzień dzisiejszy oddziały tzw. „0” wymagałoby od Gminy Ziębice znaczących wydatków finansowych z własnego budżetu bez możliwości dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

W związku z powyższym w uzgodnieniu z Burmistrzem Ziębic oraz przy akceptacji Rady Miejskiej w Ziębicach podjęta została decyzja o rozpoczęciu prac związanych z rozbudową Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach. Jest to niezbędny krok w celu zapewnienia miejsc w przedszkolach dla wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat z terenu naszej Gminy. Należy także podkreślić, że wszystko wskazuje na to, iż pojawi się możliwość pozyskania środków współfinansowanych z funduszy unijnych z nowej perspektywy w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

W dniu 5 maja 2020 r. w siedzibie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 o godz. 12.00 odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczęcia procesu projektowania inwestycji pn. „Rozbudowa Przedszkola Na Orlej Polanie”.

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Pan Andrzej Regner – dyrektor GCEiS w Ziębicach;
 2. Pani Katarzyna Kolega – dyrektor Przedszkola Na Orlej Polanie w Ziębicach;
 3. Pan Piotr Kowalczyk – właściciel firmy Usługi Projektowe i Inwestycyjne;
 4. Pani Jolanta Janik – samodzielny referent ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych oraz kontroli wewnętrznych GCEiS w Ziębicach.

W trakcie spotkania ustalono wstępne uszczegółowienia wymagań Zamawiającego. W ramach rozbudowy zdecydowano uwzględnić poniższe potrzeby:

 • nowe sale dydaktyczne dla trzech nowych oddziałów przedszkolnych, w tym każda sala z łazienką oraz pomieszczeniem dla nauczyciela;
 • pomieszczenie pełniące funkcję sali gimnastycznej;
 • dwa pomieszczenia pełniące funkcję gabinetów specjalistycznych;
 • winda w jadalni;
 • szatnia dla nowych grup przedszkolaków;
 • wjazd na plac zabaw;
 • komunikacja pomiędzy obecnym budynkiem przedszkola, a nowym tylko na parterze, (górne pomieszczenia pozostaną nieskomunikowane);
 • rozbudowa placu zabaw;
 • nowy wjazd wraz z wejściem na plac zabaw;
 • pozostawienie istniejących tarasów oraz sceny letniej;
 • wyłożenie ścieżek komunikacyjnych wokół przedszkola kostką brukową.

Rozbudowana część będzie miała nowoczesny kształt oraz wyposażona będzie w odnawialne źródła energii m.in. panele fotowoltaiczne, pompę ciepła oraz rekuperator.

Dokładny układ funkcjonalny wraz z zapewnieniem odpowiednich powierzchni zostanie opracowany przez Wykonawcę na etapie wykonania koncepcji przy konsultacji z Zamawiającym.

Ponadto ustalono, że Wykonawca bezwzględnie zobowiązany będzie do bieżących konsultacji przy opracowywaniu koncepcji i dokumentacji projektowej w zakresie projektowanych rozwiązań architektonicznych  z Panią Katarzyną Kolegą – Dyrektorem Przedszkola Na Orlej Polanie.

Zaproponowane rozwiązania dotyczące koncepcji i dokumentacji projektowej będą podlegać weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.

Zakończenie prac projektowych planuje się na grudzień 2020r.

 

Dyrektor GCEiS w Ziębicach