Nabór na wolne stanowisko: Referent ds. księgowości


Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI

Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej – GCEiS

Szczegóły w załączniku nr 1 – plik PDF


Załącznik Nr 1 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach

 

GMINNE CENTRUM EDUKACJI I SPORTU W ZIĘBICACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI
(nazwa stanowiska pracy z uwzględnieniem zapisów art. 11. ust 2 ustawy 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902)

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności : rachunkowość, finanse, ekonomia lub średnie ekonomiczne.
 • Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • Nie była skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków referenta ds. księgowości.
 • Posiada ogólną znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Staż pracy w jednostkach samorządowych – co najmniej 6 miesięcy.
 • Doświadczenie w obsłudze programów finansowo-budżetowych.
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność.
 • Samodzielność, komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programu komputerowego do prowadzenia księgowości.
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, MS Excel, Płatnik, księgowość budżetowa.
 • Znajomość przepisów prawa:
  a) Ustawa o pracownikach samorządowych,
  b) Ustawa o samorządzie gminnym,
  c) Ustawa o ochronie danych osobowych,
  d) Kodeks postepowania administracyjnego,
  e) Prawo zamówień publicznych,
  f) Ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości,
  g) Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Posiada predyspozycje osobiste tj.
  – przestrzeganie przepisów prawa,
  – umiejętność pracy pod presją czasu,
  – sumienność, komunikatywność, obowiązkowość, spostrzegawczość,
  – opanowanie i dyskrecja,
  – umiejętność pracy w zespole.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw związanych z obsługą wynagrodzeń pracowników obsługiwanych placówek oświatowych, a w szczególności:
a) bieżące komputerowe księgowanie syntetyczne i analityczne środków budżetowych w rozbiciu
na rozdziały i paragrafy podległych placówek. Sporządzanie komputerowych wydruków według potrzeb na poszczególne placówki,
b) bieżące wprowadzanie zmian planu zgodnie z klasyfikacją budżetową,
c) analiza realizacji wydatków w celu niedopuszczenia do przekroczenia planu,
d) sporządzanie obowiązujących sprawozdań z realizacji budżetu, dotyczących zatrudnienia   i wynagrodzenia,
e) sporządzanie list płac pracowników poszczególnych placówek, na podstawie informacji dostarczonych przez dyrektorów placówek,
f) bieżące wprowadzanie zmian przekazywanych przez dyrektorów placówek w celu ustalenia wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia,
g) prawidłowe wyliczenie wysokości należnego wynagrodzenia lub zasiłków płaconych z środków ZUS,
h) wprowadzanie na listy płac potrąceń dokonywanych z mocy obowiązujących przepisów lub na wniosek pracownika,
i) wystawienie pracownikom, na ich wniosek, zaświadczeń o wysokości ich wynagrodzenia,
j) przygotowanie danych z zakresu wykonywanych zadań dla potrzeb analiz i sprawozdawczości,
k) systematyczne archiwizowanie danych płacowych na nośnikach komputerowych,
l) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,
m) zapoznawanie się na bieżąco z aktualnymi regulacjami prawnymi związanymi z wykonywanymi zadaniami,

2) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników, a w szczególności:
a) przekazywanie do ZUS w wymaganym terminie, dostarczonych przez dyrektorów placówek oświatowych, odpowiednich dokumentów zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
b) prowadzenie kart zasiłkowych i list chorobowych,
c) odbieranie i przekazywanie do ZUS dostarczonych zwolnień lekarskich,
d) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z zakresu ubezpieczeń społecznych wymaganych odrębnymi przepisami,
e) sporządzanie i przekazywanie dyrektorom placówek do podpisu i oddania pracownikom raportów o wysokości odprowadzonych składek na poczet ubezpieczeń społecznych,
f) sporządzanie zaświadczeń RP7 dla pracowników zatrudnionych obecnie oraz w przeszłości w placówkach oświatowych.

3) Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem podatków od osób fizycznych, a w szczególności:
a) prawidłowe naliczenie wysokości zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z wynagrodzeń pracowniczych,
b) przyjmowanie dokumentów podatkowych składanych przez pracowników obsługiwanych placówek,
c) sporządzanie i przekazywanie do urzędu skarbowego miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, wymaganych odrębnymi przepisami,
d) przygotowanie i wydanie pracownikom, rocznych informacji o wysokości osiągniętego dochodu.

4)  Zastępowanie w obowiązkach nieobecnych pracowników w zakresie ustalonym przez Dyrektora.

5) Wykonywanie poleceń Dyrektora GCEiS lub Głównego Księgowego dotyczących zadań z zakresu księgowości.

6) Rozliczanie dodatkowo pozyskanych przez obsługiwane placówki lub Dyrektora GCEiS zewnętrznych środków finansowych.

7)  Rozliczanie spraw związanych z podatkiem VAT:
a) księgowanie w ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
b) sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
c) sporządzanie deklaracji miesięcznych VAT.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku objętym naborem

1) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 5 miesięcy;

2) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony pod warunkiem spełnienia oczekiwań pracodawcy,

3) w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zastosowanie będą miały przepisy art. 16 ust. 2 i 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1260).

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w rozumieniu przepisów ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.)                    w  2019 r. wyniósł mniej niż 6%.

 2.  Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny,
  2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
  3) oryginał kwestionariusza osobowego,
  4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
  6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
  7) oświadczenie o niekaralności,
  8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,
  9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 1. Planowany termin rozpoczęcia pracy: 29 styczeń 2020r.
 1. O powyższe stanowisko mogą/ nie mogą ubiegać się obywatele UE oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz. 902).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w Ziębicach lub przesłać w terminie do dnia 8 stycznia 2020r. do godz. 15.00 na adres:
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 4, 57-220 Ziębice
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w dniu 10 stycznia 2020r. o godz. 7.30.

 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz na stronie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach  www.oswiata-ziebice.pl  oraz na stronie BIP Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 8 191 371.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz  z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie BIP i stronie internetowej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i stronie internetowej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach  www.oswiata-ziebice.pl  oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach w terminie do dnia 24 stycznia 2020r.